Latvijas izglītības sistēmu veido:

  • pirmskolas izglītība - obligāta pirmsskolas izglītība ir 5-6 gadu vecumā;
  • pamatizglītība - pamatizglītības (1.-9. klase) ieguve ir obligāta, pamatizglītības pakāpe ietver arī profesionālo pamatizglītību;
  • vidējā izglītība - ietver vispārējo vidējo izglītību (10.-12. klase), profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību;
  • augstākā izglītība -  iekļauj akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.

Pieaugušo izglītība nav saistīta ar konkrētu vecuma posmu, bet ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās zināšanas un prasmes. Tādējādi tiek paaugstinātas personas konkurētspējas darba tirgū. Līdz ar to pieaugušo izglītība ir izglītošanās process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību.

Zinātnes atklājumi  sekmē gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību, paaugstina inovāciju kapacitāti, tautsaimniecības attīstību, efektīvāku resursu izmantošanu, kā arī jaunu risinājumu un augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu. 

Izglītības, zinātnes un pētniecības jomā profesionālās karjeras iespējas ir ļoti plašas. Var strādāt par mācībspēku formālajā izglītībā (pirmskola, pamatskola, vidusskola, augstskola) un neformālajā izglītībā (valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādēs, piemēram, interešu izglītības programmas, valodu kursi un citi pulciņi). Tāpat var veikt pētniecisko darbu zinātniskajos institūtos, augstskolās un citas institūcijas, kas veic zinātnisko darbību. Savu karjeru var veidot arī valsts un pašvaldību iestādēs vai to struktūrvienībās, kas saistītas ar izglītības un zinātnes jomas plānošanu, koordinēšanu un uzraudzību.

Publicēts 2023. gada 22. novembrī