Brīvprātīgais izlīguma starpnieks organizē un vada izlīguma procesu - dialogu starp cietušo un likumpārkāpēju, lai runātu par notikušo, tā sekām un kopīgi meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu.

Brīvprātīgais izlīguma starpnieks darbā:
  • organizē un vada izlīgumus kriminālprocesā, tostarp soda izpildes laikā;
  • sagatavo pieprasījumus procesa virzītājiem un informē par izlīguma rezultātiem;
  • sazinās ar likumpārkāpēju, cietušo, likumisko pārstāvi, ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais, lai izskaidrotu izlīguma mērķus, norisi, iesaistīto pušu tiesības, un noskaidrotu piekrišanu dalībai izlīgumā;
  • organizē sabiedrības informēšanas pasākumus par iespējām iesaistīties izlīgumā un izlīguma mērķi;  
  • sadarbojas ar citiem profesionāļiem izlīguma mērķu sasniegšanā;
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veic izlīguma nosacījumu izpildes uzraudzību;
  • veic probācijas klientu lietu iekārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu;
  • regulāri piedalās profesionālās pilnveides semināros.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, izlīguma sēdes notiek arī darba dienas vakaros un brīvdienās.