Autoatslēdznieks augstāka līmeņa speciālista vadībā veic automobiļa tehniskā stāvokļa pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu, konstatē un novērš automobiļu bojājumus, un patstāvīgi veic detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu.

Autoatslēdznieks darbā:

  • pārzina automobiļu uzbūvi, kā arī darbam nepieciešamos rīkus, instrumentus, iekārtas un palīgierīces;

  • augstākā līmeņa speciālista vadībā konstatē un novērš automobiļa bojājumus, kā arī veic automobiļu tehnisko apkopi;

  • patstāvīgi veic automobiļa agregātu, mezglu demontāžu un montāžu;

  • profesionāli pilnveidojas un seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām, instrumentiem un palīgierīcēm autoatslēdznieka darbā;

  • sadarbojas ar kolēģiem un strādā komandā, kā arī veic darbu patstāvīgi un uzņemas atbildību par sava darba rezultātu;

  • ievēro elektrodrošības, ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.

Darba aprīkojums:

pārsvarā strādā speciālā darba apģērbā un apavos; izmanto montāžas palīgierīces, darbgaldus un citu automobiļa diagnostikas un remonta veikšanai nepieciešamo aprīkojumu (ierīces, instrumentus); darbā pielieto smērvielas, eļļas, kā arī citus automobiļa tehniskos šķidrumus.

Darba apstākļi:

darba laiks atkarīgs no uzņēmuma darba laika, kurā strādā; darba vidē var būt paaugstināts troksnis, putekļi un caurvējš; lielākā darba dienas daļa tiek pavadīta, stāvot kājās; dažreiz jāceļ smagumi.

Iespējamais atalgojums

Autoatslēdznieks vidēji mēnesī nopelna sākot no 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas; atalgojums ir atkarīgs no kompetences, prasmēm, uzņēmuma vai iestādes, kurā strādā, kā arī nostrādāto stundu skaita.

Darba iespējas

Var strādāt ar automobiļu tehnisko apkopi un remontu saistītos uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Pacietība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja pilnveidot savas prasmes un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām, prasmes strādāt individuāli un komandā, atbildības sajūta, fiziskā izturība.

2019. gada 9. oktobrī