Izglītības un kvalifikācijas prasības sporta treneriem

Personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, ir nepieciešams sertifikāts. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, var strādāt bez sertifikāta sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) 5 gadus pēc diploma saņemšanas.

Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • ir iegūta profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē;
 • ir iegūts pilns pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētais kredītpunktu skaits.

Sporta speciālistu sertifikācija

Sertifikācija paredz trīs kategoriju sertifikātus - A, B un C kategorijas (sporta trenera) sertifikāts. Ar augstāko izglītību sportā var iegūt A vai B kategorijas trenera sertifikātu. Ja nav augstākās izglītības sportā, pēc 320 stundu profesionālās pilnveides programmas apguves var iegūt C kategorijas trenera sertifikātu. Sertifikācijas eksāmenu pieņem un sertificētu treneru reģistru uztur Latvijas Sporta Federācijas Padome.

Papildu informācija:

Izglītības programmas

Profesionālās ievirzes programma (sports)
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām: 

 • sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā; 
 • sporta skolotājs un rekreācijas speciālists; 
 • sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā; 
 • sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs; 
 • sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists.
Profesionālā maģistra studiju programma

Programmas absolventi iegūst Izglītības un sporta darba speciālista kvalifikāciju ar vienu no šādām kvalifikācijām:

 • sporta skolotājs;
 • sporta veida vecākais treneris;
 • vadītājs sporta jomā;
 • rekreācijas speciālists.
 •  
Atjaunots 2023. gada 27. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī