Ķīmijas inženieris darbā
  • nodrošina ūdens un ķīmiskās apstrādes iekārtu nepārtrauktu darbību;
  • iepazīstas ar defektu ierakstiem uzturēšanas darbu uzskaites un iekārtu stāvokļa integrētā sistēmā „TOPS” un organizē defektu novēršanu  ūdens sagatavošanas iekārtām;
  • veic ūdens apstrādes  iekārtu defektāciju pirms remonta darbiem;
  • veic ūdens ķīmisko kontroli, lai saražotu kvalitatīvu tvaiku;
  • veic ūdens un tvaika kvalitātes parametru kontroli;
  • seko ūdens attīrīšanas procesiem (demineralizācijai);
  • seko cauruļu, filtru, sūkņu un ķīmijas dozēšanas iekārtu darbībai;
  • veic vielu ķīmisko analīzi laboratorijā;
  • organizē profilaktiskos darbus saskaņā ar darba plānu.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas elektriskās ierīces un iekārtas, mēraparātus, ķīmijas traukus un instrumentus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā termoelektrostacijā, laboratorijā,  astoņu stundu darba diena.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumu ķīmijas laboratorijās