Intervija ar Iritu Sīli,

Kurzemes apgabaltiesas kancelejas vadītāju

Cik ilga ir Jūsu darba pieredze tiesu sistēmā un cik konkrēti tiesas kancelejas vadītāja amatā?

2008. gadā man radās iespēja Kurzemes apgabaltiesā aizvietot prombūtnē esošu tiesas sēžu sekretāri. Sāku strādāt ar tiesnesi un tiesneša palīgu, kurš skatīja civillietas. Vēlāk darbinieku rotācijas rezultātā es nonācu tiesas kancelejā un sāku strādāt par tiesas sekretāri. Pamazām kļuvu par kancelejas vadītājas vietnieci, bet kancelejas vadītāja esmu jau apmēram piecus gadus.

Var teikt, ka šo drēbi pārzināt no visām pusēm?

Jā, tā varētu teikt.

Tā ir vieglāk kancelejas vadītājam strādāt, saprotot visu specifiku nekā, ja atnāk darbinieks ar vadītāja pieredzi, bet kurš nav strādājis tiesu sistēmā?

Viennozīmīgi! Kad sāc no pašiem pamatiem, tas palīdz labāk izprast, kā funkcionē tiesa, un tas, vadot kanceleju, ir ļoti būtiski. Esmu pateicīga tiesas sastāvam, pie kura nokļuvu, kad sāku savas darba gaitas tiesā. Ļoti atsaucīgs tiesnesis, tieneša palīgs un vēlāk arī kancelejas darbinieki un vadība man palīdzēja apgūt visu darbam nepieciešamo.

Kancelejas vadītājs vada un organizē tiesas kancelejas darbu. Kas zem tā slēpjas, kādi darba pienākumi, kāda darba ikdiena?

Galvenais kancelejas vadītāja amata pienākums ir vadīt, organizēt un kontrolēt tiesas kancelejas darbu. Kontrolēt kancelejas vadītāja pakļautībā esošu darbinieku amata pienākumu izpildi. Tas nozīmē kontrolēt tiesā saņemtās un nosūtītās korespondences reģistrāciju un uzskaiti.

Visi tiesā saņemtie dokumenti nekavējoties jāreģistrē Tiesu informācijas sistēmas (TIS) Lietvedības modulī un tālāk jānovirza vai nu tiesas sastāvam, vai tiesas priekšsēdētājai. Jāsagatavo atbilžu projekti uz tiesā saņemtajiem iesniegumiem, jānodrošina to reģistrēšana TIS Lietvedības modulī un nosūtīšana, ievērojot termiņus.

Tas pats attiecas arī uz tiesā izskatīšanā saņemtajām civillietām, krimināllietām un administratīvā pārkāpuma lietām. Kancelejas vadītājs kontrolē datu ievades apjomu un kvalitāti Tiesu informācijas sistēmā. Tas nozīmē, ka, atbilstoši saņemtajiem lietas materiāliem, sistēmā precīzi jāreģistrē, vai lieta izskatīšanai apelācijas kārtībā saņemta ar apelācijas vai blakus sūdzību, vai precīzi reģistrēta lietas būtība un kategorija, jāpārbauda sistēmā reģistrēto dalībnieku personas dati, dzīvesvietas un saziņas adreses. Jāpārliecinās, vai pievienoti visi lietā pieņemtie nolēmumi. Pēc lietas saņemšanas un datu pārbaudes lietas tiek nodotas tiesnešu lietvedībā. Pēc lietas izskatīšanas un nodošanas kancelejā pārbaudām tiesvedības gaitā lietas materiālos un lietas kartītē sistēmā reģistrētos datus. Pēc nolēmuma spēkā stāšanās civillietās kontrolēju ar tiesas nolēmuma izpildi saistītās darbības, kā arī savlaicīgu lietu nosūtīšanu citas instances tiesai pēc izskatīšanas.

Atbildu arī par aktuālās informācijas izvietošanu tiesas telpās un pārraugu tiesas arhīva darbu. Risinu un koordinēju problēmjautājumus, kas saistīti ar datu reģistrēšanu TIS. Kancelejas vadītājam jāprot saskatīt problēmsituācijas un jāprot tās veiksmīgi atrisināt.

Kurus no šiem darbiem deleģējat citiem darbiniekiem izpildei, piemēram, sekretāriem?

Tiesas sekretāru pārziņā ir tiesā saņemtās un nosūtītas korespondences reģistrēšana. Kancelejas vadītājs attiecībā uz minēto veic tikai uzraudzīšanas un kontroles funkciju.

Kopumā tas ir rutinizēts standarta darbs ar zināmiem uzdevumiem, vai ir arī pārsteiguma elementi, piemēram, saistībā ar apmeklētājiem?

Jā, lielākoties darbs ir paredzams, un ikdienā sastopamies pamatā ar vieniem un tiem pašiem darba uzdevumiem. Pārsteigumus visvairāk var sagādāt kāds tiesas apmeklētājs.

Tas vairāk ir administratīvs darbs, vai šāda veida pieredze un prasmes ir nepieciešamas? Cik daudz nepieciešamas juridiskās zināšanas?

Ir arī administratīvais darbs, bet, protams, jābūt izpratnei par tiesas darba organizāciju un procesuālo tiesību normām. Nav nepieciešams zināt no galvas visu Civilprocesa likumu, bet jāzina, kur konkrētajā situācijā meklēt nepieciešamo informāciju. Esmu ieguvusi augstāko izglītību, bet ne tiesību zinātnēs. Darbā nepieciešamās juridiskās zināšanas esmu apguvusi strādājot. Kā jau minēju, manuprāt, galvenais ir zināt, kur atrast nepieciešamo informāciju, un komunicēt ar tiesas priekšsēdētāju un kolēģiem, kuri nekad neatsaka, ja vēršos pēc palīdzības.

Vadītāja prasmes arī tiek slīpētas procesā vai kādos kursos un semināros?

Pēdējo gadu laikā Tiesnešu mācību centrs organizē ļoti daudz seminārus tieši vadītāju izglītošanai. Es apmeklēju mācību kursu pusgada garumā, kurā apguvu tādas tēmas, kā vadītājs ar izaugsmes skatījumu, attiecību veidošana un darbinieku motivēšana, stratēģiskās vadības instrumenti un personīgā efektivitāte un tml.

Man ļoti patika Tiesnešu mācību centra organizētās Supervīzijas vadītājiem un Emocionālās inteliģences kurss. Vēl darbinieku izglītošanai tiek rīkoti semināri par Personas datu aizsardzību, Efektivitātes pilnveidošanu darbam ar “Microsoft Office” (Word un Excel), Interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējām, mediācijas ieviešanu un citi kursi, kurus labprāt apmeklēju.

Tajos iegūtās prasmes un zināšanas Jums kā vadītājai noderētu arī strādājot citās jomās, uz kurām varētu samērā viegli pāriet, vai tās ir ļoti specifiskas tieši tiesu sistēmas darbiniekiem?

Domāju, ka daļa noteikti būtu pārnesama uz citām jomām. Piemēram, sociālajam darbiniekam jābūt emocionāli inteliģentam. Empātija un komunikācijas prasmes darbā ar klientiem ir ļoti svarīgas.

Cik darbinieki ir Jūsu padotībā?

Manā pakļautībā ir tiesas sēžu sekretāres, tiesas tulki, arhivārs un kancelejas vadītājas vietniece. Ik gadu notiek tiesas darbinieku vērtēšana, kurā par konkrētu laika periodu vērtē darbinieka amata pienākumu izpildi un kompetences.

Jāprot arī svešvalodas un tās jāizmanto praksē?

Arvien biežāk tiesā saņemam sūtījumus no kompetentām iestādēm ārvalstīs un tad, lai saprastu sūtījuma saturu, angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas. Un, protams, vajadzīgas arī labas krievu valodas zināšanas.

Ar kādām īpašībām jābūt apveltītam, strādājot šajā amatā?

Kancelejas vadītājam ir jābūt izglītotam, kompetentam savā jomā, emocionāli inteliģentam un pašpietiekamam. Ar augstu atbildības sajūtu un spēju uzņemties atbildību. Komunikācijas prasmēm jābūt ļoti augstā līmenī. Jāprot klausīties un uzklausīt, strādāt komandā.

Kas Jūs īpaši uzrunā šajā amatā? Un vai ir kādi mīnusi vai grūtības?

Man patīk strādāt ar informācijas pieprasījumiem lietās, kuras nav pieejamas Tiesu informācijas sistēmā un tiesā skatītas, piemēram, pirms 20 gadiem. Lietas, kas nodotas glabāšanā tiesas vai zonālajā arhīvā. Tad nepieciešamās informācijas sniegšanai sadarbībā ar tiesas arhivāri pētām arhīvā pieejamos datus un lietas materiālus. Gandarījumu dod produktīva un pozitīva saruna ar kolēģi kādas sarežģītas situācijas risināšanā. Man patīk, ja saruna ar sākotnēji neapmierinātu tiesas apmeklētāju beidzas pozitīvi. Dažkārt tiesas apmeklētājs mēdz būt liels izaicinājums kancelejas darbiniekam. Ne visi ir apmierināti ar lietas izskatīšanas rezultātu un bieži vien kancelejas darbinieks ir tas, kuram nākas uzklausīt pretenzijas, tāpēc darbiniekam ir jābūt nosvērtam, mierīgam un viņš nedrīkst pakļauties apmeklētāja noskaņojumam. Ne tikai kancelejas vadītājs, bet jebkurš darbinieks kancelejā, kuru apmeklētājs satiek, veido priekšstatu par konkrēto tiesu. Tāpēc

kancelejas darbiniekam ir jābūt ļoti kompetentam un jākomunicē tā, lai apmeklētājs jūt, ka viņa problēma šim darbiniekam ir patiešām svarīga un lai apmeklētājs saņemtu informāciju, pēc kuras ir atnācis. Protams, ir arī apmeklētāji, ar kuriem komunicēt vienkārši nav iespējams.

Dažkārt grūtības sagādā nekompetentu darbinieku rīcības sekas un nevēlēšanas sadarboties problēmsituāciju risināšanā.

Jūs jau nevarat iedziļināties visu lietu saturā. Arī bez tā spējat palīdzēt un paskaidrot?

Kā kancelejas vadītāja es nedrīkstu sniegt juridiskās konsultācijas lietas dalībniekam. Varu tikai informēt par iesniegto dokumentu vai lietu virzību un atbildēt uz jautājumiem, kas ir kancelejas kompetencē. Bieži uz kanceleju zvana lietas dalībnieki, kuri stāsta visu savu dzīves stāstu un vienkārši grib izrunāties. Dažreiz sarunas ilgst pat 20 minūtes un man nav bijusi izdevība neko iestarpināt. Es tiešām ļauju cilvēkiem runāt, jo saprotu, ka viņš vienkārši vēlas tikt uzklausīts. Tad, kad iespēja runāt ir man, saku, ka varu tikai uzklausīt un iesaku vērsties pēc palīdzības pie jurista. Bieži zvanītājs pasaka: "Paldies, ka uzklausījāt, man neko vairāk nevajag!" Cilvēki ir ļoti dažādi un tas ir ļoti interesanti. Un, protams, jāsaprot, ka tiesvedība nav nekas patīkams un rada uztraukumu un stresu.

Gadās palikt strādāt ilgāk kā noteiktajā darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17?

Nē.

Vai ir iespējama karjeras izaugsme, vai šis ir augstākais pakāpiens?

Kancelejas vadītājs ar augtāko izglītību tiesību zinātnēs var kļūt par tiesneša palīgu un tiesnesi, ja to vēlas.

Esat apmierināta ar atalgojumu?

Protams, tas varētu būt lielāks, es to vērtēju kā vidēju. Vienam ar šādu algu izdzīvot ir grūti. Bet ir savi bonusi – esam nodrošināti ar veselības apdrošināšanas polisēm, kā arī darbiniekam par priekšzīmīgu amata pienākumu pildīšanu ir iespēja saņemt motivācijas piemaksu.

Publicēts 2021. gada 29. jūnijā