Ainavu arhitekts izstrādā ainavu būvniecības ieceres dokumentus un ainavu būvprojektus, sadarbībā ar būvinženieriem plāno, organizē un vada ainavu būvniecības ieceres un būvprojektu izstrādi, veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, projektē ainavas, nodrošina autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam.

Ainavu arhitekts darbā:

  • veic ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu;
  • vērtē un pēta ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību;
  • novērtē prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu;
  • izstrādā vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai;
  • izstrādā kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus;
  • izstrādā publiskās un privātās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru;
  • izstrādā teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos, kompozicinālos un tehniskos risinājumus;
  • konsultē projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos;
  • pielieto specializētās datorprogrammas, izstrādājot projekta dokumentāciju, atspoguļojot projekta ieceri un veidojot prezentācijas;
  • pārzina inženiertehnisko risinājumu vispārējos principus, jaunākās tehnoloģijas un materiālus ainavu veidošanas, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu ierīkošanas jomā.

Darba aprīkojums

Ainavu arhitekts darbā izmanto būvprojektu dokumentāciju, tehnisko rasējumu izstrādes programmatūras, aprīkojumu zīmēšanai ar roku, literatūru un katalogus ainavu arhitektūras jomā. Būvlaukumā ievēro visas darba drošības prasības.

Darba apstākļi

Ainavu arhitekta darbs norit gan telpās, veicot projektēšanas darbu, gan ārā, veicot projekta teritorijas izpēti un uzraudzību būvniecības laikā, kā arī uzraugot projekta uzturēšanu pēc projekta nodošanas, ja to paredz līgums. Darbā jārēķinās ar paaugstinātu stresu saistībā ar termiņu ievērošanu.

Darba iespējas

Pēc ainavu arhitektūras bakalaura programmas absolvēšanas var uzsākt praktisko darbību ainavu arhitektūras un plānošanas jomā sertificēta speciālista vadībā. Apgūstot maģistra studiju programmu, var iegūt ainavu arhitekta profesionālo kvalifikāciju, kas ļauj īstenot patstāvīgu ainavu arhitekta praksi kā pašnodarbinātai personai vai komersantam, ainavu arhitektam valsts un pašvaldības iestādēs vai privātos uzņēmumos. Tāpat ir iespēja attīstīt karjeru pedagoģijas vai zinātnes jomā, pētot un meklējot risinājumus dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

prasme organizēt un plānot savu darbu, ievērojot noteiktus termiņus; jābūt akurātam un atbildīgam; jāpiemīt vēlmei profesionāli pilnveidoties; labas sadarbības prasmes; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli; radošums; zīmēšanas un gleznošanas prasmes.

Publicēts 2021. gada 29. septembrī