Sociālais darbinieks darbā:
 • identificē klienta sociālās problēmas un vada to risināšanas gaitu, piesaistot nepieciešamos resursus un koordinējot dažādu jomu speciālistu palīdzību;
 • veic klienta individuālo vajadzību, materiālo un personisko resursu izvērtējumu, vajadzības gadījumā apseko klientus dzīvesvietā;
 • sastāda klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības programmas, vienojas ar klientu par viņa līdzdarbību programmas īstenošanā;
 • veicina klientu patstāvību un spēju pašiem risināt savas problēmas;
 • veido sadarbību ar citiem speciālistiem, lai risinātu klienta situāciju;
 • pārstāv klienta intereses un tiesības citās institūcijās;
 • veido klienta lietu, kurā atspoguļo sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • veido pašpalīdzības grupas un vada atbalsta grupas klientiem;
 • informē iedzīvotājus par viņu tiesībām un iespējām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus;
 • analizē sociālo problēmu cēloņus un izstrādā priekšlikumus to risināšanai gan vietējās kopienas, gan valsts līmenī;
 • sekmē iedzīvotāju līdzdalību sociālās politikas veidošanā un pašpalīdzības programmu attīstību;
 • organizē un veic profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos;
 • vada sociālā darba speciālistu supervīziju.
Darba aprīkojums:

lieto datoru un citu biroja tehniku; veidojot klientu lietas, izmanto kancelejas preces.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, taču darba laiks var būt pieskaņots klientu darba laikam, tādēļ var strādāt brīvdienās un vakara stundās; izvērtējot klientu situāciju, viņi jāapciemo dzīves vietā.

Darba iespējas:

var strādāt valsts pārvaldes iestādēs, nodarbinātības dienestos, pašvaldības sociālajos dienestos vai nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, krīzes centros.