Organizāciju psihologs darbā:
  • veicina organizācijas attīstību un izaugsmi, iesaka uzlabojumus, kas var paaugstināt organizācijas efektivitāti un darbinieku apmierinātību;
  • piedalās jaunu darbinieku atlasē un esošo novērtēšanā, izmantojot psiholoģiskās izpētes metodikas;
  • nosaka darbinieku attīstības un apmācību vajadzības, izstrādā atbilstošas apmācību un personīgās attīstības programmas;
  • palīdz vadītājiem attīstīt līderību un vadītprasmes;
  • iesaistās darbineiku atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrādē;
  • palīdz uzlabot darbinieku attiecības un savstarpējo saskarsmi;
  • iesaistās organizācijas kultūras un tēla veidošanā;
  • veic dažādus pētījumus par darba vidi, piemēram, par organizācijas kultūru un komunikāciju, darbinieku apmierinātību ar darbu u.c.;
  • pēta, vai darba vide un aprīkojums veicina darba produktivitāti, darbinieku fizisko veselību un emocionālo labklājību, iesaka nepieciešamus uzlabojumus.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, un citu biroja tehniku; izmanto īpaši izstrādātas novērtēšanas metodikas, piemēram, testus, anketas, aptaujas.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, taču darba laiks var būt pieskaņots organizācijas darba laikam, vadot seminārus vai darbinieku novērtēšanu, var būt izbraukumi uz filiālēm.

Darba iespējas:

organizāciju psihologs var strādāt uzņēmumos un valsts iestādēs, kā arī personāla vadības konsultāciju uzņēmumos, kas piedāvā ārpakalpojumus