Klīniskais psihologs darbā
  • konsultē individuālus klientus un grupas, lai palīdzētu viņiem izprast un risināt dažādas psiholoģiskas, emocionālas vai uzvedības problēmas, kā arī atklāt un pilnveidot iekšējos resursus;
  • pēta klientu intelektu, uzvedību, izziņas procesus un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes (piemēram, novērošanu, interviju, testus);
  • apstrādā un analizē psiholoģiskās izpēte rezultātus, sagatavo atzinumu par izpēti;
  • veic psiholoģisko izpēti pēc tiesas, policijas vai citu iestāžu pieprasījuma;
  • sniedz psiholoģisko rehabilitāciju klientiem, kas cietuši krīzes situācijās vai no vardarbības;
  • sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem klienta problēmu risināšanai;
  • ievēro profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, un citu biroja tehniku; izmanto īpaši izstrādātas novērtēšanas metodikas, piemēram, testus, anketas, aptaujas; var izmantot konkrētam konsultēšanas novirzienam atbilstošu aprīkojumu (piemēram, smilšu kasti un dažādas figūriņas smilšu terapijai)

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, taču darba laiks var būt pieskaņots klientu darba laikam, tādēļ var strādāt brīvdienās un vakara stundās.

Darba iespējas:

var strādāt ārstniecības iestādēs, skolās, psiholoģiskā atbalsta centros, uzņēmumu personāla daļās, kā arī ir iespējams strādāt kā pašnodarbinātajam