Intervija ar Lauru Moralesu-Harrisu

Rīgas rajona tiesas tiesas sēžu sekretāri

Cik liela pieredze jums ir tiesas sēžu sekretāra amatā? 

2014.gadā sāku strādāt Rīgas rajona tiesas kancelejā, kur guvu ļoti labu pieredzi, iepazīstoties ar tiesu darbu un dokumentu apstrādi. Pēc pusgada piekritu krimināllietu tiesneses uzaicinājumam strādāt par tiesas sēžu sekretāri, kur nostrādāju līdz bērnu kopšanas atvaļinājumiem. Un kopš 2018.gada strādāju par tiesas sēžu sekretāri civillietās. 

Sadarbojaties ar vairākiem tiesnešiem vai esat piesaistīta vienam? 

Strādāju komandā ar tiesnesi un tiesneša palīgu, bet nepieciešamības gadījumā aizvietoju citus sēžu sekretārus, piemēram, viņu prombūtnē, mani var norīkot arī darbā pie citiem tiesnešiem, kuri skata gan krimināllietas, gan civillietas. 

Par tiesas sēžu sekretāriem bieži strādājot jurisprudences studenti, lai gūtu pieredzi un izpratni par tiesas procesu un dažādām jurisprudences niansēm. Jūs arī studējat jurisprudenci?

Jā, studēju tiesību zinātnes, šobrīd rakstu bakalaura darbu. Iespēja strādāt tiesā atbilstoši savam studiju virzienam ir liels ieguvums.

Darbā noder studijās iegūtās zināšanas, bet vēl vairāk - darbā iegūtā pieredze un zināšanas noder studijām.

Nevaru iedomāties, kā būtu mācīties tiesību zinātni, nestrādājot tiesā! Visdrīzāk, tad mana izpratne par šo jomu būtu ļoti ierobežota un varbūt pat nepareiza. Studiju pasniedzēji atsaucas uz tiesu spriedumiem, nolēmumiem un studentiem, kuri nav saskārušies ar šādiem dokumentiem, ir daudz grūtāk. Manuprāt, cilvēks, kuram nav praktiskā pieredze tieslietu jomā, īsti nevar saprast, ko tas viss nozīmē. 

Bet otrādi - cilvēks bez juridiskās izglītības var strādāt kā tiesas sēžu sekretārs? 

Jā, varētu. Viss atkarīgs no paša cilvēka, cik ļoti viņš ir ieinteresēts darbā, cik daudz cenšas visu izprast. 

Kādi ir jūsu darba pienākumi un ikdiena? 

Darba diena sākas plkst. 8.30.

Mans galvenais uzdevums ir piedalīties tiesas sēdēs un nodrošināt to protokolēšanu ar TIX programmu. Dienā var būt vairākas tiesas sēdes. 

Manos darba pienākumos ietilpst piemēram, nosūtīt tiesas pavēstes, sagatavot paziņojumus un atbildes lietas dalībniekiem. Veicu darbības nosūtot tiesas nolēmumus, sagatavoju lietas izskatīšanai un tās noformēju. Ja lietas dalībnieks vēlas iepazīties ar lietu, jānodrošina šāda iespēja, nosakot laiku, kad to var izdarīt. 

Ko īsti nozīmē “sagatavot lietu izskatīšanai"? 

Jāpaskatās, vai lietas materiāli salikti secīgi pēc datumiem, sākot no vecākā dokumenta uz jaunāko, vai atbilst numerācija, vai kaut kas netrūkst, vai lieta ir atbilstoši sašūta. Jārūpējas par to, lai lieta būtu pienācīgi sakārtota. Veicu tiesas pavēstu nosūtīšanu lietas dalībniekiem, kā arī veicu citus darbus tiesneša uzdevumā.

Jums nākas iedziļināties arī lietu saturā vai tikai to noformējumā?

Jā, kad lietas ienāk tiesā, es tās izlasu, iepazīstos, lai būtu lietas kursā, par ko tās ir. Lietas ir ļoti dažādas, piemēram, par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu un parāda piedziņu, un ir jāsaprot, ko persona, sniedzot pieteikumu, no tiesas vēlas. Ir ļoti daudz lūgumu, piemēram, liecinieku uzaicināšana uz tiesas sēdēm vai kāda dokumenta izprasīšana no attiecīgas iestādes, ko persona var izdarīt tikai ar tiesas starpniecību. Ir jāsaprot lietas būtība, jo bieži vien personu izteiktie lūgumi ir pārsteidzoši. 

Protokolēšana notiek drukājot vai veicot audio vai video ierakstus? 

Tiesas sēdes tiek ierakstītas ar audio ierakstu, ko veicu izmantojot TIX programmu. Ienākot tiesas zālē, ieslēdzu programmu TIX, kas veic audio ierakstu. Tiesas sēdes laikā šajā programmā veicu attiecīgās darbības un īsi pierakstu galveno domu, ko saka runātājs - tiesnesis vai lietas dalībnieks. Šie audio protokoli atvieglo darbu. Kad 2014. un 2015. gadā strādāju krimināllietu tiesās, šādas programmas nebija, un protokolus vajadzēja rakstīt Word dokumentā. Tas bija tiešām ļoti grūti, bija ļoti ātri jādrukā, bieži vien netiku līdzi, tāpēc paralēli visu ierakstījām diktofonā un vēlāk pēc ieraksta veicu korekcijas protokolā. Šobrīd ar TIX programmu viss ir labi sakārtots, jo jāpieraksta svarīgākais. Lietas dalībniekiem pēc tiesas sēdes ir iespēja noklausīties audio protokola pilno versiju. 

Visu var paspēt korekti sarakstīt sēdes laikā, vai tomēr pēc sēdes nākas pārskatīt un salabot rakstīto? 

Tas atkarīgs no tiesas sēžu sekretāra pieredzes, bet pamatā ar šo programmu visu var paspēt sēdes laikā. Bet tik un tā pēc sēdes es pārbaudu, vai, piemēram, netrūkst kādas garumzīmes, komata, vai nav kāda pārrakstīšanās kļūda, un tikai pēc tam nododu protokolu tiesnesim parakstīšanai.

Jāpārzina arī gramatika, interpunkcija, vai ir citi speciālisti, kuri parūpējas par uzrakstītā rediģēšanu? 

Protokoli ir jāprotokolē rūpīgi, lai viss ir pareizi un korekti. Nav nekas traks, ja kādreiz kāds komats pietrūkst, bet, ja vairākkārt atkārtojas rupjas kļūdas, tas gan nav glīti – tad lietas dalībnieki un tiesneši var aizrādīt. 

Jums jāstrādā arī ar Tiesu informatīvo sistēmu. 

Jā, strādājam ar to ikdienā. 

Cik sarežģīta tā ir, cik ātri to var apgūt? 

Tā nav sarežģīta, bet, protams, jaunam darbiniekam nāksies pamācīties. Es ieteiktu paņemt kladi un pierakstīt visas darbības, kuras ar laiku ieiesies automātiski. Jaunos darbiniekus apmācam, kā arī vienmēr var prasīt pēc padoma kolēģiem. 

Tiesas sēdes notiek arī attālināti. Jums jānodrošina arī video konferences? 

Jā. Ir lietas, kuras skata videokonferencēs, ja kāds no lietas dalībniekiem atrodas ieslodzījuma vietā. Tāpat ir reizes, kad videokonference tiek nodrošināta starp tiesām. 

Jūs atbildat arī par tehnisko pusi, kā nodrošināt videokonferenci? 

Jā, par to arī ir jāatbild sekretāram. Pirms sēdes laicīgi dodos uz zāli, pārbaudu, vai sistēma ir kārtībā. Ir jānodrošina, lai brīdī, kad ienāk tiesa, viss būtu darba kārtībā. 

Jūsu pienākumos ir arī personu izsaukšana uz tiesas sēdēm? 

Jā, tiesas sēžu sekretārs ir atbildīgs par to, lai visi lietas dalībnieki noteiktajā laikā un vietā ierastos uz tiesas sēdi.

Tādēļ laikus izsūtām tiesas pavēstes. Es to daru laikus, lai lietas dalībnieki var plānot savu laiku, vai, ja tie atrodas ārzemēs, saplānotu nokļūšanu uz tiesas sēdi. Ja lietas dalībnieki ir piekrituši, varam tiesas pavēstes sūtīt arī elektroniski, kas, manuprāt, ir gan ērtāk, gan ekonomiskāk. 

Jākomunicē arī ar apmeklētājiem? 

Jā, bet tā pamatā ir īsa komunikācija. Piemēram, pirms tiesas sēdes, kad ierodas apmeklētāji, notiek personas dokumentu pārbaude, tagad bieži jautā par aizsargmasku nepieciešamību. Komunikācija notiek arī pēc tiesas sēdes – dodu aizpildīt iesniegumus par to, kā lietas dalībnieki vēlas saņemt tiesas spriedumu – elektroniski vai pa pastu. Ja kāds uzdod jautājumu par lietu, atbildu, bet, protams, tiesa nesniedz juridiskas konsultācijas. Ja varam kaut ko paskaidrot vai atrisināt pa telefonu, darām to telefoniski. 

Jāprot arī svešvalodas? 

Obligāta prasība tā nav, lai gan amata aprakstā minēts, ka vēlams prast vismaz vienu svešvalodu. Tas noteikti ir pluss, jo lietas dalībnieki mēdz būt arī ārzemnieki, biežāk krievu vai angļu valodā runājoši. Dažkārt arī telefoniski personas kaut ko jautā angļu valodā, un būtu labi vismaz saprast, ko persona vēlas. Uzskatu, ka labāk tomēr ir prast valodas. Kad strādāju ar krimināllietām, tiesas sēdē uzreiz automātiski varēju protokolēt latviešu valodā, bez tulka starpniecības. Bet nepieciešamības gadījumos tiesa nodrošina tulkus. 

Jums ir arī konfidencialitātes saistības, ko nedrīkstat par darba lietām izpaust? 

Protams, vispār neko!

Darbs paliek darbā, un, izejot ārpus tā, ne ģimenei, ne draugiem nekas netiek stāstīts. Protams, ierasti jau man pajautā, kā veicās darbā, tad seko mana atbilde - labi.

Man nav arī bijusi vēlme kaut ko stāstīt par konkrētām lietām. Nekad! 

Darbu nedrīkst nest uz mājām, bet vai izdodas visu paveikt darbavietā un darba laikā? Cik liela ir slodze? 

Iespējams, ka tas nāk ar gadiem un pieredzi, bet es visu paspēju izdarīt darba laikā. Es protu organizēt savu darbu.

Vai darbu var apvienot ar studijām, vai tikai ar neklātienes studijām, ja jābūt darbā katru dienu noteiktā laikā? 

Es studēju neklātienē sestdienās, ko varu apvienot ar darbu. Es teiktu, ka tieši darbs man atvieglo mācīšanos gan eseju, gan referātu, gan diplomdarba rakstīšanā, jo varu daudz ko izmantot no prakses, protams, ievērojot datu aizsardzības nosacījumus. Ir kolēģi, kuri studē darbadienu vakaros un arī nesūdzas, jo visu paspēj. Viss atkarīgs no cilvēka. 

Kādām personības īpašībām jābūt šajā amatā? 

Jābūt komunikablam, atsaucīgam, ar augstu stresa noturību un stipriem nerviem, jo lietu dalībnieki ir dažādi.

Gadās arī agresīvi, ļoti skaļi dalībnieki, un man – sekretāram – , ar viņiem komunicējot, jāsaglabā miers. Uzklausu un mēģinu mierīgi paskaidrot, neraugoties uz to, ka persona ir dusmīga. Līdz šim nekādi sarežģījumi komunikācijā nav bijuši. Jābūt precīzam, akurātam, varbūt pat pedantiskam, jo līdz ar to visiem ir vieglāk strādāt. Svarīgs arī labs kontakts ar savu tiesnesi, jāievēro visi norādījumi.

Darba kolektīvs sastāv tikai no Jums un tiesneša vai tajā ir vēl kādi darbinieki? 

Mums ir sastāvi, kuros strādā trijatā – tiesnesis, tiesneša palīgs un es. Vēl nākas komunicēt ar kanceleju, kurā atrodas lietas dalībnieku iesniegtie dokumenti. 

Kas jums patīk savā darbā? 

Mierīga atmosfēra, tas, ka viss ir sakārtots. Galvenais tomēr ir tas, ka darbs ir interesants, lietas un prasības ir dažādas, tajās iedziļinoties, dzīvoju līdzi cilvēkiem. Interesanti vērot, cik ļoti dažādas un interesantas ir dzīves situācijas un kādas neiedomājamas prasības var izdomāt! 

Tas ir līdzīgi kā īstu seriālu skatīties vai tajā pat piedalīties? 

Jā! Ja patīk seriāli, tad te var strādāt, protams, ievērojot konfidencialitāti un to, ka darba saturs nav ārpus darba apspriežams. 

Esat apmierināta ar atalgojumu? 

Atalgojums ir atkarīgs no kvalifikācijas. Vienmēr jau gribēsies vairāk, bet esmu apmierināta. Ja es šodien nāktu kā jauna sekretāre vēl uz pārbaudes laiku, atalgojums mani visdrīzāk neuzrunātu, bet, ja grib praksi un iepazīt šo jomu, tad ir vērts strādāt. Ik gadu mums ir novērtēšana un iespēja celt kvalifikācijas pakāpi un līdz ar to arī atalgojumu. Ir trīs tiesas sēžu sekretāru kategorijas, man ir 3., augstākā, līdz ar to arī atalgojums ir diezgan labs. 

Novērtējumu veic tiesnesis vai kāda komisija? 

Sākotnēji darbinieks pats uzraksta pašvērtējumu, tad viņu novērtē viņa tiesnesis, ar kuru kopā dodas uz komisiju, kura apspriež un uzdod jautājumus. Es teiktu, ka šī ir ļoti patīkama procedūra un saruna. 

Pēc bakalaura studiju pabeigšanas jums ir kādas ambīcijas, plāni turpināt karjeru tieslietu jomā kādā citā amatā? 

Par to vēl neesmu domājusi, jo pašlaik koncentrējos uz bakalaura darbu. Bet, protams, ja ir iegūta izglītība, ir jāaug un jāattīstās profesionāli. Sekretāra darbs ir labs atspēriena punkts ne tikai tam, lai  strādātu tālāk tiesā par tiesneša palīgu, bet arī tad, ja vēlas mainīt struktūru.

Publicēts 2020. gada 11. decembrī