Intervija ar Viktoru Kaugiju,

kokapstrādes inženieri

Kā jūs raksturotu koku kā materiālu. Vai darbs ar to ir īpašs?

Šī ir profesija, kura no sākuma līdz beigām ir saistīta ar koksni un koksnes produktu apstrādi. Koksne ir ļoti “prasīgs” materiāls un darbs ar to ir izaicinājumiem pilns un interesants, jo prasa daudz zināšanu un pieredzi, lai tehnoloģiski pareizi un atbilstoši prasībām būtu iespēja strādāt ar dažādiem koksnes materiāliem.

Kas tevī raisīja interesi par koku un izvēlēto profesiju? Kur to apguvi?

Iepriekšminētais un daudzi citi iemesli man radīja interesi par kokapstrādes nozari jau tad, kad mācījos pamatskolā ar mākslas un dažādu tehnisko jomu novirzieniem, kur 9. klasē kokapstrādes jomā izstrādāju diplomdarbu. Šis būtiskais sasniegums man radīja interesi par kokapstrādi plašākā mērogā, tāpēc pēc pamatskolas absolvēšanas izvēlējos turpināt mācības Rīgas Amatniecības vidusskolā. Ar izciliem panākumiem absolvējot vidējo profesionālo izglītības programmu “Stila mēbeļu modelētājs”, alternatīvus variantus neizskatot, 2015. gadā pieņēmu lēmumu iestāties Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Studēju un 2019. gadā absolvēju inženierzinātņu profesionālo bakalaura studiju programmu materiālzinātnēs ar kokapstrādes inženiera kvalifikāciju.

Vai jau studiju laikā strādāji arī praktisku darbu?

Studējot Latvijas Lauksaimniecības universitātē, paralēli strādāju uzņēmējdarbībā, kur veiksmīgi vadīju kokapstrādes uzņēmumu. Ņemot vērā manus sasniegumus, kad 2012. gadā absolvēju Rīgas Amatniecības vidusskolu (tagad - Rīgas Mākslas un mediju tehnikums), skolas vadība man piedāvāja iespēju pievienoties pedagogu kolektīvam.

Vai darbs skolā izaicināja turpināt izglītību?

Strādājot par pedagogu un par direktora vietnieku izglītības jomā vidusskolas posmā, kā arī praktiski strādājot kā kokapstrādes inženierim, pieņēmu lēmumu par maģistra līmeņa izglītības iegūšanu Latvijas Universitātē studiju programmā Izglītības vadība. Absolvējot maģistra līmeņa studijas 2021. gadā, ieguvu unikālas zināšanas, kas tagad palīdz darbā ar jauniešiem. 2020. gadā vēlreiz uzsāku maģistra līmeņa ekonomikas studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kas palīdz padziļināti izprast kokapstrādes attīstības tendences.

Vai koks ir tikai tavs darbs, vai arī labprāt redzi to dabā un vērtē arī emocionāli?

Koks kā vērtīgs izejmateriāls, arī atrašanās svaigā gaisā, skaisti dabas skati un daudzas citas lietas, kas saistās ar kokapstrādi un meža nozari, ir tas, kas papildina manu interesi par šo nozari. Kokapstrādes inženiera profesijas vienlīdzības zīme ir vārdam “hobijs”, jo tas sagādā gandarījumu aktīvi atpūšoties pie dabas, kā arī ar galarezultātu, kad savu darbu nodod klientiem. Kokapstrādes inženiera ikdiena nav vērtējama kā rutīna, bet gan kā labi un produktīvi pavadīts laiks starp labākajiem nozares profesionāļiem.

Tava darbošanās nozarē neaprobežojas tikai ar tiešo darbu. Kā spēj sevi realizēt ārpus tiešā darba?

Ļoti vērtīgu pieredzi un kā kokapstrādes inženiera profesijas popularizējošu faktu varu minēt savu ilggadējo sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), kur kā kokapstrādes nozares eksperts piedalos VIAA organizētajā “SKILLS Latvia” profesionālās meistarības konkursā, pārstāvot un organizējot konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darbu. Paskaidrošu, ka “SKILLS Latvia” ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem, kas, sākot ar 2017. gadu, notiek reizi gadā. Konkursā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē savas prasmes, savstarpēji sacenšoties.

Kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš uzmanība un kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt potenciālajam kokapstrādes inženierim?

Plānojot studēt kokapstrādes inženiera profesiju, svarīgi apzināties savas inženiertehniskās domāšanas spējas un vēlēšanos mācīties eksaktos priekšmetus – matemātiku, fiziku, tehnisko grafiku un dažādas IT tehnoloģijas. Atceroties savas studiju gaitas, secinu, ka eksakto studiju kursu apgūšanai ir liela nozīme, ja strādā kokapstrādes inženiera profesijā.

Vai teorētisko zināšanu bāzi var likt vienos svaru kausos ar praktisko pieredzi?

Studējot kokapstrādes inženiera profesiju, ļoti svarīga ir praktiskā pieredze, jo šīs profesijas speciālista kvalitatīvs darbs ir teorētisko un praktisko zināšanu sinerģijas rezultāts. Ņemot vērā šo faktu, LLU kokapstrādes katedra, plānojot mācību prakses, daudz laika paredz dažādu kokapstrādes uzņēmumu apmeklējumiem, kur tiek iepazīts praktiskais darbs, kā arī veikti dažādi laboratorijas darbi. Šī ir vērā ņemama pieredze, jo tikai studentiem tiek dota unikāla iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus.

Vai jūsu profesija ir komandas vai individuāls darbs?

Kokapstrādes inženiera ikdienas darbs vērtējams galvenokārt kā komandas darbs, jo katrs kokapstrādes inženieris specializējas savā jomā, piemēram, koksnes griešanas procesos, koksnes hidrotermiskajā apstrādē, koksnes būvkonstrukcijās u.tml. Katrs no speciālistiem veic savu daļu darba.

Kopīgs speciālistu veikums rada jaunus, inovācijām bagātus un mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošus izstrādājumus no koksnes.

Kāda ir jūsu darba ikdiena? Vai tā ir saistīta ar IT izmantošanu?

Analizējot kokapstrādes inženiera ikdienu, tad darbs pamatā tiek pavadīts, izmantojot dažādus IT rīkus, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli. Jebkura tehniskā dokumentācija, izstrādājumu projekti, rasējumi, tehniskās specifikācijas, zāģmateriālu apstrādes darbmašīnas, koksnes žāvētavu vadības centri un citas lietas, tiek izstrādātas un vadītas, izmantojot datorus.

Saka, Latvijas zelts ir koksne. Vai piekrītat? Vai šai nozarei ir perspektīvas?

“Latvijas zaļais zelts” jeb koksnes produkti ir mūsu valsts viens no ekonomikas attīstības veicinātājiem.

Kokapstrādes nozare un kokapstrādes inženiera profesijas pārstāvji ir tie, kas “zaļo zeltu” pārstrādā un pievieno vērtību koksnes izejmateriālam, radot, piemēram, apstrādātus zāģmateriālus, mēbeles, koka ēkas, dažādu kurināmo u.tml.

Ņemot vērā šo faktu, svarīgi ir pieminēt kokapstrādes inženiera profesijas nozīmīgumu un perspektīvu. Studēt kokapstrādes inženiera profesiju ir svarīgi, ja potenciālais profesionālis vēlas iegūt labu inženiera izglītību, sniegt pienesumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, kā arī būt zinošs un izglītots kokapstrādes nozarē.

Publicēts 2021. gada 17. maijā