Nepieciešama augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija, vai maģistra vai doktora grāds psiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs saistīts ar izglītības psiholoģiju*. Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot kopumā vismaz 6 gadus valsts akreditētās pilna laika klātienes (vai tām atbilstošās nepilna laika) studiju programmās.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 3 gadi, bakalaura grāds:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 2 vai 3 gadi, profesionālais maģistrs psiholoģijā:
Maģistra studiju programma, 2 gadi, maģistra grāds psiholoģijā:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, 3-4 gadi, doktora grāds psiholoģijā:

 

*Saskaņā ar Psihologu likumu un MK Noteikumiem Nr.569 par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

 

Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2016. gada 8. aprīlī