Māsa ir ārstniecības persona, kas apguvusi vispārējo aprūpes māsu pamatprogrammu un saskaņā ar likumdošanas normām ir tiesīga strādāt par aprūpes māsu attiecīgā valstī. Aprūpes pamatizglītību nodrošina oficiāli atzīta programma, kas piedāvā plašu un stabilu darbu veselības aprūpes nozarē. Māsa ir sagatavota un tiesīga:

 • veikt vispārējās aprūpes darbu – veselības uzlabošanu, slimību profilaksi un visu vecumu fiziski un garīgi slimu cilvēku un invalīdu aprūpi kā aprūpes centros, tā vietējās kopienas vidē;
 • izglītot par veselības aprūpi;
 • pilntiesīgi piedalīties veselības aprūpes komandas darbā;
 • uzraudzīt un mācīt veselības aprūpes palīgpersonālu;
 • iesaistīties pētījumos.

Aprūpe ir neatņemama veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa, kas ietver veselību uzlabojošus un slimību profilakses pasākumus, visu vecumu fiziski un garīgi slimu cilvēku, kā arī invalīdu aprūpi jebkurā veselības aprūpes centrā un vietējās sabiedrības vidē. Ņemot vērā šo plašo veselības aprūpes darbības lauku, māsām ir jāvelta īpaša uzmanība atsevišķa cilvēka, ģimenes un cilvēku grupas „attieksmei pret reālām vai iespējamām veselības problēmām” (Amerikas Māsu asociācija, 1980, 9.lp). Attieksme attiecināma gan uz atveseļošanos no kāda atsevišķa saslimšanas gadījuma līdz pat ilgtermiņa veselības politikas izstrādei.

Rūpējoties par cilvēkiem, kā slimiem, tā veseliem, māsu unikālā loma ir novērtēt viņu attieksmi pret savu veselības stāvokli un palīdzēt cilvēkiem rīkoties tā, lai uzlabotu veselību un veicinātu atveseļošanos, kā arī doties cieņpilnā nāvē bez citu palīdzības, ja viņiem tam pietiek spēka, gribas vai zināšanu, un māsas veic to visu tā, lai palīdzētu cilvēkiem atgūt pilnīgu vai daļēju neatkarību, cik ātri vien iespējams (Henderson, 1977, 4.lp.). Veselības aprūpes sistēmā māsas kopā ar profesionāļiem citos veselības aizsardzības un sabiedrisko pakalpojumu sektoros strādājošajiem plāno, iedzīvina un nodrošina, lai veselības aprūpes sistēma atbilstu veselības stiprināšanas, slimību profilakses, kā arī slimu cilvēku un invalīdu aprūpes mērķiem.

Māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā, vai arī kā pašnodarbināta persona, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Māsas savā darbā strādā gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. Māsas slimnīcās nodrošina pacientiem kvalificētu aprūpi un īsteno ārsta nozīmēto ārstniecības režīmu, ko pacientiem noteicis ārsts. Māsas vada un pārrauga māsas palīgu, asistentu un sanitāru darbu. Parasti slimnīcās darbs tiek organizēts tā, lai māsas specializētos noteiktā medicīnas nozarē, noteiktā slimību virzienā un līdz ar to rūpētos par pacientu grupu ar līdzīgu slimības gaitu un simptomiem, līdzīgām kopšanas prasībām. Piemēram, ir māsas, kuras veic aprūpi pacientiem dzīvībai kritiskās situācijās (reanimācijā), citas aprūpē pacientus ilgākā laika posmā slimnīcas nodaļās, citas - operāciju māsas, rūpējas par pacientiem operāciju zālēs, asistējot ķirurgiem operācijās. Māsas aprūpē arī hroniski slimus un nedziedināmus pacientus. Ir māsas, kuras sniedz individuālu medicīnisku aprūpi pacienta dzīvesvietā. Šo darbu māsas var veikt pacienta mājās, aprūpes vai rehabilitācijas centros. Pieaugot sabiedrības labklājības līmenim, arvien vairāk māsu darbs tiek pieprasīts tieši pacienta aprūpei mājās.

Profesijai “Māsa” ir vairākas pamata un papildspecialitātes:

Pamatspecialitātes:

 1. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa - šīs māsas kompetencē sadarbībā ar anesteziologu un reanimatologu ir pacientu vispārējās, reģionālās un lokālās anestēzijas, dzīvībai svarīgo funkciju nodrošināšana ķirurģisko operāciju un dažādu manipulāciju laikā, kā arī to plānošana, pacientu pirms un pēc anestēzijas aprūpe; aprūpes nodrošināšana pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā;
 2. Ambulatorās aprūpes māsa - šī māsa veic pacientu aprūpi ambulatorajās ārstniecības iestādēs vai mājās, kā arī nodrošina pacienta, ģimenes un sabiedrības izglītošanu veselības atgūšanas un uzturēšanas jautājumos;
 3. Bērnu aprūpes māsa – šīs māsas kompetencē sadarbībā ar pediatru vai ģimenes ārstu ir visu vecumu bērnu veselības aprūpes nodrošināšana, bērnu aprūpes nodrošināšana fiziskās un psihiskās attīstības traucējumu gadījumos, iegūto un iedzimto slimību un veselības traucējumu gadījumos, bērnu veselības uzturēšana un veicināšana, slimību profilakse, kā arī bērnu un viņu ģimenes locekļu izglītošana par veselības veicināšanu un uzturēšanu;
 4. Garīgās veselības aprūpes māsa – šīs māsas kompetencē sadarbībā ar psihiatru ir dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe un asistēšana psihisko traucējumu un slimību gadījumos;
 5. Operāciju māsa - šīs māsas kompetencē sadarbībā ar ķirurgu ir pacienta, operāciju zāles, instrumentu, aprīkojuma un materiāla sagatavošana operāciju veikšanai, operāciju instrumentēšana, asistēšana, operāciju zāles darba vadīšana un organizēšana;
 6. Internās aprūpes māsa – šī māsa strādā infektoloģijas, terapijas, ftiziopulmonoloģijas (plaušu ārstniecības) un neiroloģijas jomās, un šīs māsas kompetencē sadarbībā ar minēto jomu speciālistiem ir dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe;
 7. Ķirurģiskās aprūpes māsa - šīs māsas kompetencē sadarbībā ar ķirurgu ir dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe pirms un pēc operāciju periodā, aprūpes nodrošināšana pacientiem akūtu un hronisku sāpju gadījumā, brūču kopšana un pārsiešana, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, nozīmēto medikamentu saņemšanas nodrošināšana, nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana pacientiem pirms un pēc operāciju periodā, kā arī pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām. Tāpat šīs māsas pienākumos ietilpst specifiskas aprūpes plānošana, īstenošana un aprūpes rezultātu novērtēšana pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām, pacientu un viņu ģimenes locekļu, kā arī aprūpes komandas izglītošana par ķirurģiskās aprūpes īpatnībām. Ķirurģiskās aprūpes māsas bieži vien strādā traumatoloģijas, ortopēdijas un neatliekamās palīdzības jomā;

Papildspecialitātes:

 1. Diabēta aprūpes māsa;
 2. Onkoloģiskās aprūpes māsa;
 3. Nieru aizstājējterapijas un nefroloģiskās aprūpes māsa;
 4. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa;
 5. Transfuzioloģijas māsa;
 6. Neonatoloģijas māsa;
 7. Zobārstniecības māsa;
 8. Funkcionālās diagnostika māsa;
 9. Endoskopijas māsa.
Māsa darbā:
 • veic pacientu aprūpi;
 • piedalās ārstniecībā;
 • vada pacientu aprūpes darbu;
 • nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos;
 • veic profesionālās izglītības darbu,
 • plāno un organizē aprūpes procesu sadarbībā ar citiem iesaistītajiem ārstniecības komandas dalībniekiem.
Darba aprīkojums:

māsas darbā lieto ļoti daudz un dažādus medicīnas instrumentus, tehniskās iekārtas, mehānismus. Šis aprīkojums ir atkarīgs no konkrētās māsas darba specifikas, piemēram, māsa, kas strādā pie ģimenes ārsta savā darbā pārzina un veic vakcināciju, pacientu aprūpi, kas saistīta no cilvēka dzimšanas līdz sirmam vecumam un lielā mērā saistīta ar medicīnas dokumentāciju. Savukārt, piemēram, māsas, kuras strādā ķirurģijā, operāciju zālēs izmanto ļoti plašu medicīnas instrumentu klāstu – sākot ar skalpeļiem un šļircēm un beidzot ar ļoti specifiskām medicīnas iekārtām

Darba apstākļi:

Strādā telpās, nepieciešamības gadījumā dodoties mājas vizītēs, uz dažādām izsaukumu vietām, uzņēmumiem un organizācijām neatkarīgi no laika apstākļiem un gadalaika. Viņas strādā astoņu stundu darba dienu. Māsas stacionāros un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādā pēc iepriekš noteikta grafika, plānojot darbu arī naktīs, brīvdienās un nedēļas nogalēs. Nereti māsām ilgs laiks jāpavada, stāvot kājās. Darbs var būt saistīts ar pacientiem, kas slimo ar dažādām infekcijas slimībām, ar pacientiem pēcoperāciju periodā, tāpēc ļoti svarīgi šajā darbā ievērot personīgo higiēnu, tīrību un sterilitāti.

Darba iespējas:

strādā dienas stacionāros (veselības aprūpes iestādēs, kur pacients uzturas tikai dienu), valsts vai privātās klīnikās, poliklīnikās, plaša profila slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālās aprūpes centros, vakcinācijas kabinetos, skolās un uzņēmumos, kur iekārtoti speciāli medicīniskie kabineti.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalgu ārstniecības personām nosaka atbilstošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, valsts vai pašvaldības un darba devējs privātajā sektorā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

spēja strādāt gan individuāli, gan komandā, spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos, uzņemties atbildību atbilstoši kompetences līmenim, spēja domāt kritiski, kā arī noteikt prioritātes savā darbā, kārtīgums, labas komunikācijas prasmes, organizētība, prasmes strādāt ar datoru, vismaz divu svešvalodu zināšanas, prasmes sniegt neatliekamo palīdzību kritiskās situācijās, vēlme nepārtraukti papildināt savas zināšanas.

Publicēts 2018. gada 18. decembrī