Būvniecība ir visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi, kuru rezultātā tiek uzlabotas vai nojauktas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju. Atkarībā no plānoto objektu veida, būvniecību iedala:

 • civilā (dzīvojamās mājas, sabiedriskās ēkas);
 • rūpnieciskā (rūpnīcas, fabrikas);
 • transporta (ceļi, tilti, tuneļi);
 • hidrotehniskā (aizsprosti, kanāli, krastu nostiprināšana).

Būvniecības galvenie posmi:

 • izpētes darbi;
 • projektēšana un dokumentu saskaņošana;
 • būvlaukuma sagatavošana;
 • būvdarbi;
 • būvdarbu pabeigšana;
 • objekta nodošana ekspluatācijā.

Neatkarīgi no būvniecības veida, būvniecības procesā ievēro šādus principus:

 1. arhitektoniskās kvalitātes principu, saskaņā ar kuru būves projektē, līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus;
 2. inženiertehniskās kvalitātes principu, saskaņā ar kuru būves inženiertehniskais risinājums ir lietošanai drošs, kā arī ekonomiski un tehnoloģiski efektīvs;
 3. atklātības principu, saskaņā ar kuru būvniecības process ir atklāts, sabiedrība tiek informēta par paredzamo būvniecību un saistībā ar to pieņemtajiem lēmumiem;
 4. sabiedrības līdzdalības principu, saskaņā ar kuru tiek nodrošināta būvniecības ieceres publiska apspriešana;
 5. ilgtspējīgas būvniecības principu, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek radīta kvalitatīva dzīves vide pašreizējām un nākamajām paaudzēm;
 6. vides pieejamības principu, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam.

Tā kā būvniecība ir ļoti svarīgs un atbildīgs process, kas saistīts ar paaugstinātu risku, tad to Latvijas Republikā stingri regulē “Būvniecības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumi (katram būvniecības veidam ir savi Ministru Kabineta izdotie noteikumi).

Būvniecība ir viena no tām nozarēm, kurā ir vērojama pastāvīga izaugsme, jo būvniecības attīstības rezultātā palielinās pieprasījums arī citās tautsaimniecības nozarēs. Šodien strauji pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem būvniecībā tādēļ tā ir īpaši pievilcīga jaunajiem speciālistiem, kuri pēc skolas absolvēšanas būs pieprasīti darba tirgū.

Ko piedāvā būvniecības nozare?

 • karjeras izaugsmes iespējas;
 • stabilu atalgojumu;
 • stažēšanās iespējas Latvijā un ārvalstīs;
 • pilnveidot savas zināšanas nozares kursos, informatīvajos semināros un konferencēs.

Būvniecības nozares mērķis

Būvniecības nozares mērķis ir nodrošināt konkurētspējīgas būvniecības attīstību visā Latvijas teritorijā. Tas nozīmē tautsaimniecības pieprasījuma apmierināšanu ar videi draudzīgu, veselībai nekaitīgu, enerģiju un resursus taupošu, estētisku un mūsdienīgu būvprodukciju daudzveidīgā modernu zināšanu, inovāciju un tehnoloģiju ekonomiskajā vidē.

Publicēts 2018. gada 3. decembrī