Gaisa spēku Aviācijas bāzes Pretgaisa aizsardzības diviziona Pretgaisa aizsardzības baterijas Radara vada komandieris

Gaisa spēku Aviācijas bāzes virsnieka pamatpienākumi:

 • pārzina Gaisa spēku kaujas tehniku, bruņojumu un materiāltehniskos līdzekļus, orientējas to tehniskajos parametros;

 • pārzina Gaisa spēku operācijas veidus, prot veikt to plānošanu un koordinēt lietošanu;
 • pārzina militāro un civilo gaisa kuģu kustības vadīšanas organizāciju un gaisa telpas izmantošanas pamatprincipus;
 • orientējas lidlauku klasifikācijā un lidlauka darbību uzturošajos dienestos, organizē un koordinē lidlauka ekspluatāciju;
 • pārzina sakaru, IT un navigācijas iekārtu lietojumu, to tehniskos parametrus, prot lietot sakaru procedūras;
 • pārzina gaisa novērošanas un pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību, to tehniskos parametrus un taktiskā lietojuma principus;
 • plāno un veic lidojumus atbilstoši saistošajiem likumiem, normatīvajiem aktiem un noteikumiem;
 • organizē kaujas tehnikas, bruņojuma un materiāltehnisko līdzekļu pareizu izmantošanu, apkopi un remontu;
 • apkopo, analizē un sagatavo tālākai izmantošanai meteoroloģisko informāciju;
 • organizē un koordinē vienību apgādi un nodrošinājumu ar materiāltehniskajiem līdzekļiem.

Minētie pienākumi ir vispārēji, to padziļināta un detalizētāka pārzināšana atkarīga no ieņemamā amata.

   

  Gaisa spēku Aviācijas bāzes Pretgaisa aizsardzības diviziona Pretgaisa aizsardzības baterijas Radara vada komandiera pienākumi:

  • organizē vada karavīriem apmācības savās specialitātēs un seko līdzi, lai grupu priekšnieki pareizi apmācītu karavīrus un veicamos kaujas uzdevumus izpildītu prasmīgi;
  • zina būtiskāko dienesta un personīgo informāciju par katru vada karavīru;
  • vienmēr zina vada karavīru skaitu, kas atrodas dienesta vietā un zina iztrūkstošo karavīru atrašanās vietas;
  • zina radara vadam piesaistītās kaujas tehnikas skaitu, tehnisko stāvokli un galvenos tehniskos parametrus;
  • rūpējas par padoto karavīru sadzīves apstākļiem, iedziļinoties karavīru problēmās un vajadzībās;
  • seko līdzi, lai vada karavīri ievērotu militāro disciplīnu un formas tērpa nēsāšanas noteikumus;
  • seko līdzi, lai radara vada kaujas tehnika, bruņojums un materiāli tehniskie līdzekļi tiktu izmantoti pareizi;
  • atbild par to, lai kaujas tehnika tiktu pareizi sagatavota pirms katrām mācībām un pēc mācībām. Kontrolē, lai Radara vada karavīri ievēro drošības noteikumus, darbojoties ar bruņojumu un kaujas tehniku.
  Dienestā lietojamais aprīkojums:

  dienestā izmanto dažādas sakaru iekārtas, aeronavigācijas, novērošanas radarus, mērīšanas un kalibrēšanas aparatūru, mehāniskas ierīces un valkā armijas formas tērpu.

   

  Dienesta apstākļi:

  dienests var notikt miera, krīzes un kara laikā, jebkādos klimatiskajos apstākļos un diennakts laikā, paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes apstākļos. Karadarbības zonā ir īpaši bīstami apstākļi, kas saistīti ar ieroču lietošanu.

  Dienesta iespējas:

  Nacionālie bruņotie spēki, Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes, kā arī NATO un ES komandvadības struktūras.