Gaisa spēku Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļas Helikopteru posma bortinženieris

Gaisa spēku Aviācijas bāzes virsnieka pamatpienākumi:

 • pārzina Gaisa spēku kaujas tehniku, bruņojumu un materiāltehniskos līdzekļus, orientējas to tehniskajos parametros;
 • pārzina Gaisa spēku operācijas veidus, prot veikt to plānošanu un koordinēt lietošanu;
 • pārzina militāro un civilo gaisa kuģu kustības vadīšanas organizāciju un gaisa telpas izmantošanas pamatprincipus;
 • orientējas lidlauku klasifikācijā un lidlauka darbību uzturošajos dienestos, organizē un koordinē lidlauka ekspluatāciju;
 • pārzina sakaru, IT un navigācijas iekārtu lietojumu, to tehniskos parametrus, prot lietot sakaru procedūras;
 • pārzina gaisa novērošanas un pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību, to tehniskos parametrus un taktiskā lietojuma principus;
 • plāno un veic lidojumus atbilstoši saistošajiem likumiem, normatīvajiem aktiem un noteikumiem;
 • organizē kaujas tehnikas, bruņojuma un materiāltehnisko līdzekļu pareizu izmantošanu, apkopi un remontu;
 • apkopo, analizē un sagatavo tālākai izmantošanai meteoroloģisko informāciju;
 • organizē un koordinē vienību apgādi un nodrošinājumu ar materiāltehniskajiem līdzekļiem.

Minētie pienākumi ir vispārēji, to padziļināta un detalizētāka pārzināšana atkarīga no ieņemamā amata.

   

  Gaisa spēku Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļas Helikopteru posma bortinženiera pienākumi

  • pārzina lietojamā gaisa kuģa, to dzinēju un sistēmu darbību lidojumā un reglamentējošos dokumentus;
  • zina lietojamā gaisa kuģa un tā dzinēju uzbūvi, darbības principus;
  • zina lietojamā gaisa kuģa tehnisko stāvokli;
  • zina degvielas, eļļu u.c. materiālu patēriņu, kontrolēt to uzpildi, kvalitāti, daudzumu;
  • zina gaisa kuģa sagatavošanas darbus lidojumam un to izpildes kārtību;
  • ziņo par gaisa kuģa bojājumiem un defektiem;
  • veic dokumentāciju par gaisa kuģi;
  • veikt un prast organizēt gaisa kuģa sagatavošanu lidojumam;
  • prot veikt savus pienākumus apkalpes sastāvā.
  Dienestā lietojamais aprīkojums:

  dienestā izmanto dažādas sakaru iekārtas, aeronavigācijas, novērošanas radarus, mērīšanas un kalibrēšanas aparatūru, mehāniskas ierīces un valkā armijas formas tērpu.

  Dienesta apstākļi:

  dienests var notikt miera, krīzes un kara laikā, jebkādos klimatiskajos apstākļos un diennakts laikā, paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes apstākļos. Karadarbības zonā ir īpaši bīstami apstākļi, kas saistīti ar ieroču lietošanu.

  Dienesta iespējas:

  Nacionālie bruņotie spēki, Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes, kā arī NATO un ES komandvadības struktūras.